Construir en sól rústic (no urbanitzable)

14/03/2013

La construcción d'edificis i instal·lacions en sól rústic

Molta gent pensa que actualment no és possible construir en sòl rústic (sòl no urbanitzable), però això no és ben bé així…

 

La Llei d’Urbanisme de Catalunya admet la construcció d’algunes edificacions en sòl rústic, que es poden englobar en tres grups:

1) Rehabilitació i reconstrucció d’edificacions i instal·lacions existents.

2) Noves construccions i instal·lacions vinculades al món rural.

3) Equipaments i instal·lacions d’interès púbic.

 

1) Rehabilitació i reconstrucció d’edificacions i instal·lacions existents

En sòl rústic està permesa la reconstrucció i rehabilitació de les següents edificacions, sempre i quan aquestes hagin estat incloses en el catàleg del planejament urbanístic municipal:

- Les masies i cases rurals que calgui preservar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o d’oci.

- Altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament urbanístic del municipi i que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques.

- Les construccions rurals en desús (per exemple granges) per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu.

Aquestes edificacions es podran destinar a habitatge familiar (només les masies i cases rurals), establiment hoteler (amb l’exclusió de la modalitat d’hotel apartament), establiments de turisme rural, activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques, de restauració i d’equipaments o de serveis a la comunitat.

 

2) Noves construccions i instal·lacions vinculades al món rural

Segons la Llei d’Urbanisme de Catalunya admet noves construccions i instal·lacions vinculades al món rural, o bé aquelles que preferentment s’han d’ubicar en sòl rústic:

- Construccions i dependències vinculades a activitats agrícoles, ramaderes, forestals i d’explotació de recursos naturals (activitats extractives)

- Les destinades a habitatges familiar o a allotjament de treballadors temporers, vinculades i associades a una explotació agrícola, ramadera, forestal o d’explotació de recursos naturals.

- Estacions de subministrament de carburant i de prestació d’altres serveis a la xarxa viària.

- Les vinculades a l’execució, manteniment i al funcionament de les obres públiques (dipòsits de sal, peatges autopistes, etc).

- Les destinades a l’activitat de càmping i aparcament de caravanes, autocaravanes, remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal.

- Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural (piscines, barbacoes, casetes per a magatzems, etc).

 

3) Equipaments i instal·lacions d’interès púbic

La Llei d’Urbanismes de Catalunya també s’admeten altres construccions i instal·lacions en sòl rústic, que no estan directament relacionades amb el món rural... Aquestes construccions i instal·lacions, però, han de ser activitats o equipaments d’interès públic, és a dir, que han d’estar pensades per donar servei a un gran nombre de persones.

- Les vinculades a l’esport, la cultura, l’educació en el lleure i l’esbarjo, que s’hagin de desenvolupar a l’aire lliure (campaments juvenils, pistes esportives, circuits per a curses, paintballs, etc). En aquest cas, s’admeten les obres i instal·lacions mínimes imprescindibles pel funcionament d’aquestes activitats.

- Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb el usos urbans (depuradores, deixalleries, cementiris, parcs de bombers, etc).

- Les infraestructures d’accessibilitat (rampes, escales, etc).

- Les instal·lacions i obres per al servei de telecomunicació, les infraestructures hidràuliques generals, les xarxes de subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i subministrament d’aigua, de sanejament, el tractament de residus, la producció d’energia a partir de fonts renovables i instal·lacions ambientals d’interès públic.
  • Rehabilitació d'una pallissa (Mieres)