Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

01/09/2021

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya.

 

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural. L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

Calendari
- 1 de maig: publicació del padró provisional
- 4 de juny: data límit per presentar al·legacions (sol·licituds de modificació)
- 15 de juliol: data límit per domiciliar el pagament de l'exercici 2020
1 de setembre: publicació del padró definitiu
A partir del 15 de setembre, inici del període de pagament

Des de la consulta del padró, fàcil i sense desplaçaments, es pot realitzar la consulta, el pagament i altres gestions relacionades.