Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)

14/05/2012

Inpecció Tèncica dels Edificis plurifamiliars de més de 45 anys

Des de l'any 2007, és d'obligació sotmetre a inspecció els blocs de pisos i les cases en filera o aparellades de més de 45 anys, sol·licitant el "Certificat d'Aptitut de l'Edifici". Aquest certificat l'ha de sol·licitar la Comunitat de Propietaris de l'immoble o bé el propietari de l'habitatge en filera o aparellat. En cas que no es fací, l'Agència de l'Habitatge pot imposar multes i sancions a les persones responsables, d'acord amb allò exposat en la Llei 18/2007.

Aquesta inspecció l'ha de realitzar un tècnic competent (arquitecte o aparellador) al qual la propietat haurà prèviament d'encarregar. La inspecció constarà, per part del tècnic, d'una inspecció visula de tots els elemetns de l'edifici i a partir d'aquí redactarà un informe. Si le sdades obtingudes durant la inspecció visual no fossin suficients per la qualifiació de les deficiències detectades, el tècnic proposarà a la propietat de l`immoble fer un diagnosi dels elements constructius afectats, o qualsevol altre tipus de proves necessàries.

L'informe contindrà la descripcióm, les deficiències detectades (en cas que n'hi hagi), el termini per esmenar-les, així com una qualificació de l'estat general de l'edifici. Segons això es podrà classificar com a "sense deficiències", "amb deficiències lleus", "amb deficiències greus" o "amb deficiències molt greus".

L'informe es farà arribar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, la qual emetrà en un màxim de 2 mesos el "Certificat d'Aptitut de l'Edifici" quan no tingui deficiències o únicament es classifiquin com a lleus. La vigència del certificat serà de 10 anys.

La obtenció d'aquest certificat serà imprescindible per a les transmissions d'habitatges entre persones vives (vendes o donacions), quan aquestes afectin a edificis obligats a passar la inspecció tècnica.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres.

Recordar-vos que Bertran Enginyeria SLP disposa de tècnics qualificats per a la redacció i direcció de projectes de telecomunicacions.

Sol·liciteu-nos pressupost sense cap compromís!