Modificació de l'article 187 de la Llei d'Urbanisme referenta a sol·licitud i comunicació d'obres

24/07/2015

La Llei 16/2015, de simpliació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat, ha modificat l'article 187 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, de sol·licituds de llicències d'obres.

La Llei 16/2015, de simpliació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica; ha modificat l'article 187 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, de sol·licituds de llicències d'obres.

Aquest fet, comporta bàsicament, que el què abans es considerava "llicència d'obra menor" ara passa a ser una mera "comunicació prèvia", per la qual cosa, abans d'iniciar l'obra, el promotor ha de comunicar que fa l'obra, i un cop segellada la instància de "comunicació prèvia", ja pot iniciar l'obra.

Amb això desapareix la llicència d'obra menor pròpiament dita, i les esperes que suposa fins que l'ajuntament t'artogava la llicència.