S'acaba el termini per fer els certificats d'eficiència energètica dels edificis públics

01/06/2015

Abans del 9 de juliol de 2015, els edificis públics amb una superfície superior a 250m2 hauran de disposar del pertinent certificat d'eficiència energètica i exhibir l'etiqueta en un lloc visible.

D'acord amb allò exposat en la Disposició Transitòria Segona del Reial Decret 235/2013, els edificis o unitats d'edificis existents ocupats per una autoritat pública hauran d'obtenir el certificat d'eficiència energètica i tindran l'obligació d'exhibir-lo. Aquesta obligatorietat era d'aplicació per edificis públics o unitats d'edificis existents de més de 500m2 des del dia 1 de juny de 2013, però pels edificis d'entres 250m2 i 500m2 serà obligatori des del 9 de juliol de 2015.

En cas d'edificis públics o unitats d'edificis en règim de lloguer, l'obligatorietat de disopsar i exhibir el certificat d'eficiència energètica serà des del 31 de desembre de 2015.

Recordar-vos que Bertran Enginyeria SLP disposa de tècnics acreditars per efectuar el Certificat d'Eficiència Energètica dels edificis.

Sol·liciteu-nos pressupost sense cap compromís.