Construcció

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada pel canvi de part de la coberta de l'església de Sant Feliu (2016)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Redacció del projecte de construcció d'una sala pel descalcificador i el sistema de cloració d'aigua de l'escola de Lladó (2015)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada pels treballs arqueològics i reconstrucció del terra de l'esglèsia de Sant Feliu (2015)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Projecte de reforma i adequació de l'edifici públic del Sindicat de Lladó - fase 2 (2015)

 

AJUNTAMENT DE NAVATA

Memòria tècnica, pressupost i plànols per a l'adequació del centre civic de Navata (2015)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Projecte de substitució de la coberta del sindicat de Lladó - fase 1 (2015)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada per a la rehabilitació i conservació de part de la coberta de les naus i reparació d’una esquerda apareguda a la façana oest de l'església de Sant Feliu (2014)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Memòria tècnic per a l'adequació del local social d'Espinavessa (2014)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Avantprojecte de construcció d'una sala polivalent (2013)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada per a la rehabilitació i conservació de part de l'església de Sant Feliu (2013)

 

AJUNTAMENT DE COLERA
Càlculs del fonament d'una escultura (2013)

 

MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA (GENERALITAT DE CATALUNYA)

Memòria tècnic amb estudi contra incendis per a la reforma interior d'un local del Complex Arqueològic d'Empúries (2012)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada per a la restauració i conservació de la coberta de la torre de l'església de Sant Feliu (2012)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Projecte de construcció d’una depuradora soterrada al nucli urbà d’Espinavessa (2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció del projecte d’una instal·lació d’aprofitament de biomassa llenyosa per a la instal·lació de calefacció i producció d’ACS de l’escola Puig d’Esquers (2010)

 

CLINICA SALUS INFIRMORUM DE BANYOLES

Projectes diversos de construcció i reforma interior.

(Des de l’any 1993 fins a l’actualitat)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Projecte de construcció de la Sala Polivalent Municipal (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Projecte de construcció del Magatzem Municipal (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Projecte constructiu de reforma i ampliació del CEIP Puig (2008-2010)

 

AJUNTAMENT DE BANYOLES (Oficina d’Informació i Turisme)

Col·laboració en el projecte constructiu de la Oficina d’Informació i Turística Municipal (2005)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Projecte de construcció de la Piscina Municipal i dels edifici de serveis (1996)