Direcció i gestió d'obres

 • Direcció facultativa de l'obra.
 • Direcció executiva de l'obra.
 • Redacció del programa de control de qualitat.
 • Control de qualitat de les obres.
 • Coordinació de subcontractistes i industrials en l'obra.
 • Comparació d'ofertes dels industrials.
 • Gestió administrativa de les obres i direccions.
 • Tramitació de llicències.
 • Tramitacions d'expedients.
 • Tramitacions de cèdules d'habitabilitat (primera i segona ocupació).
 • Control de costos d'obra.
 • Assessorament i coordinació de promocions immobiliàries "Project Manager".
 • Redacció del llibre de l'edifici.
 • Redacció del manual de manteniment de l'edifici.
 • Redacció del pla de manteniment de l'edifici.
 • Pla de gestió de residus d'obra.

 

Responsable del departament:

Jordi Bertran i Jordà (Arquitecte)
jordib@bertran.es