Seguretat i salut en el treball

  • Redacció d'estudis i estudis bàsics d seguretat i salut en l'obra
  • Coordinació de seguretat de l'obra
  • Redacció d'avaluacions de riscos (generals, d'incendis, explosions...)
  • Expedients tècnics de màquines noves i adaptació de velles pel marcatge CE

 

Responsable del departament:

Joan Bertran i Jordà (Enginyer Industiral i Tècnic Superior en Riscos Laborals)
 joan@bertran.es