Urbanisme

L'Urbanisme és una branca de l'arquitectura vinculada al desenvolupament i disseny del teixit urbana

 • Redacció de Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
 • Redacció de normes de planejament urbanístic.
 • Modificacions puntuals de Plans Generals d'Ordenació Urbanística (PGOU), Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i de normes subsidiàries de planejament urbanístic.
 • Redacció de Plans Parcials Urbanístics.
 • Redacció de Plans de Millora Urbana.
 • Redacció de Plans Especials.
 • Projectes de parcel·lació i reparcel·lació.
 • Projectes de divisió poligonal i delimitació.
 • Projectes d'agregació i segregació de finques.
 • Estudis per al reajustament d'alineacions i rasants, i concreció de l'ordenació de volums.
 • Estudis de detall.
 • Projectes d'urbanització i obra civil.

 

Responsable del departament:

Jordi Bertran i Jordà (Arquitecte)
jordib@bertran.es