Urbanisme

L'Urbanisme és una branca de l'arquitectura vinculada al desenvolupament i disseny del teixit urbana.

 • Redacció de Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
 • Redacció de normes de planejament urbanístic
 • Modificacions puntuals de Plans Generals d'Ordenació Urbanística (PGOU), Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i de normes subsidiàries de planejament urbanístic.
 • Redacció de Plans Parcials Urbanístics
 • Redacció de Plans de Millora Urbana
 • Redacció de Plans Especials
 • Projectes de parcel·lació i reparcel·lació
 • Projectes de divisió poligonal i delimitació
 • Projectes d'agregació i segregació de finques
 • Estudis per al reajustament d'alineacions i rasants, i concreció de l'ordenació de volums
 • Estudis de detall
 • Projectes d'urbanització i obra civil

 

Responsable del departament:

Jordi Bertran i Jordà (Arquitecte)
jordib@bertran.es
 • Accés al Monestir de Nostra Senyora del Collet de Sant Antoni de Calonge
 • Urbanització de l'entorn de la Sala Polivalent de Colera
 • Urbanització de l'accés del CEIP Puig Cargol de Calonge